• We are looking for you!
  Always wanted to join our Supporting Team? We are looking for enthusiastic moderators!
  Take a look at our recruitement page for more information and how you can apply:
  Apply

emmagirl2

Proud Scot
Born fighter
Will give my life to save Scotland
Worlds
 1. Dunarsund
 2. Tuulech
Gender
Female
Occupation
Ok

Signature

An Flùr na h-Alba
O Fhlùir na h-Alba,
cuin a chì sinn
an seòrsa laoich
a sheas gu bàs 'son
am bileag feòir is fraoich,
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
's a ruaig e dhachaidh
air chaochladh smaoin?

Na cnuic tha lomnochd
's tha duilleach Foghair
mar bhrat air làr,
am fearann caillte
dan tug na seòid ud gràdh,
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
's a ruaig e dhachaigh
air chaochladh smaoin.

Tha 'n eachdraidh dùinte
ach air dìochuimhne
chan fheum i bhith,
is faodaidh sinn èirigh
gu bhith nar Rìoghachd a-rìs
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
's a ruaig e dhachaidh
air chaochladh smaoin.

Trophies

 1. 15

  Seriously Likeable!

  Content you have posted has attracted a positive reaction score of 100.
 2. 10

  Can't Stop!

  You've posted 100 messages. I hope this took you more than a day!
 3. 5

  Keeps Coming Back

  30 messages posted. You must like it here!
 4. 10

  I Like It a Lot

  Your messages have been positively reacted to 25 times.
 5. 2

  Somebody Likes You

  Somebody out there reacted positively to one of your messages. Keep posting like that for more!
 6. 1

  First Message

  Post a message somewhere on the site to receive this.
Top